Uitleg over de bedrijfsaspecten

De eisen en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten. Elk managementaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Hieronder vindt u een korte toelichting per managementaspect en een opsomming van de relevante bedrijfskarakteristieken.

Leiderschap en betrokkenheid

 • Hoe belangrijk is veiligheid?
 • Wie of wat wordt verantwoordelijk geacht voor (on)veilig werken?
 • Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd?
 • Stimuleert en beloont management goed gedrag?
 • Geeft ze zelf het goede voorbeeld?
 • Hoe is de communicatie over incidenten?
 • Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?

Bedrijfskarakteristieken: managementinteresse, medewerkersbetrokkenheid, prestatiebeloningen.

Beleid en strategie

 • Staat veiligheid hoog op de strategische kalender?
 • Wat is de visie?
 • Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus.
 • Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats?
 • In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?

Bedrijfskarakteristieken: veroorzakers ongevallen, winstgevendheid en continuïteit

Organisatie en opdrachtnemers

 • Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties?
 • Is er aandacht voor veiligheid bij het contracteren van onderaannemers?
 •  Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt?
 • Is bewust veilig werken opgenomen in de competentieprofielen?
 • Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen?
 • Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde?
 • Zijn veiligheidsmedewerkers deskundig en competent?
 • Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?

Bedrijfskarakteristieken: opdrachtnemers, competentie en training, afdeling V&G.

Werkplek en procedures

 • Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt er aan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn?
 • Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt?
 • Zijn deze afgestemd op de gebruikers?
 • Worden verbeterafspraken in het verlengde van een onderzoek altijd opgevolgd?

Bedrijfskarakteristieken: werkplanning, werkplekveiligheid, procedures.

Afwijkingen en communicatie

 • Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan
 • Wordt regelmatig de werkplek geïnspecteerd?
 • Wordt er van incidenten geleerd?
 • Worden veranderingen naar aanleiding van incidenten daadwerkelijk geïmplementeerd en geëvalueerd?
 • Wordt er voldoende gecommuniceerd en geëvalueerd?

Bedrijfskarakteristieken: melding, onderzoek en opvolging van incidenten, dagelijkse controle, bijeenkomsten.

Audits en statistieken

 • Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag?
 • Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?

Bedrijfskarakteristieken: audits en reviews, trends en statistieken.

Certificerende Instellingen

Een certificatie instelling (CI) is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met het vaststellen van conformiteit middels een audit. Het uitvoeren van een audit is een objectief en onafhankelijk proces waarbij de werkwijze wordt gehanteerd zoals is beschreven in de ISO 17021-1:2015

Alleen CI’s die een licentieovereenkomst hebben afgesloten met de NEN zijn bevoegd te auditen volgens de Veiligheidsladder. Door de licentieovereenkomst toont de CI aan te voldoen aan kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Schemabeheerder (NEN).